Functional food

NUTRACEUTICALS TỐT NHẤT

Nutraceuticals – Dược thực phẩm Nutraceuticals (Niu-tra-sơ-ti-cô)– Dược thực phẩm được ghép lại từ  “nutrient” nghĩa là “dinh dưỡng thực phẩm” và “pharmaceutical” nghĩa là “thuốc chữa bệnh”. Khái niệm này được đưa ra lần đầu năm 1989 bởi Tiến sĩ Stephen De Felice, người sáng lập Quỹ Đổi mới Y học tại Cranford, New Jersey. Nghiên cứu mới nhất năm 1999 định nghĩa Nutraceuticals: Là sản phẩm chứa hàm lượng